"Légrád and Őrtilos on Bike"

Projekt „Legrad and Őrtilos on bike: poboljšavanje uvjeta biciklističkog turizma u unutrašnjosti Općina Legrad i Ertiloš” je financiran od Europske unije kroz IPA Program prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska.

Glavni cilj projekta jest poboljšavanje privlačnosti Legrada i Eriloša za ekološki turizam putem poboljšavanja uvjeta za vožnju biciklom i osiguranja boljeg povezivanja sa cikloturističkom mrežom uz granicu. U sklopu projekta bit će renovirana dionica javne ceste između naselja Szentmihályhegy i Ertiloš, te više ulica i cesta unutar Legrada, koje imaju značaj za biciklistički promet. Trajanje projekta je od 1.02.2013 do 31.12.2014, to jest 23 mjeseci.

Vodeći partner projekta je Nacionalni infrastrukturni razvoj d.d. (Mađarska). Projektni su partneri Općina Ertilos (Mađarska) i Legrad (Hrvatska).

Investitor na mađarskoj strani jest Nacionalni infrastrukturni razvoj d.d. Općina Ertiloš je zadužena za izradu pripremih dokumentacija za investiciju (studija izvedivosti, glavni projekt, izvedbeni projekt) i koordinacija promotivnih aktivnosti na mađarskoj strani (web stranica, događaji).

 

 

Slike o radovima na cesti
Festival otvaranja granice, završna konferencija – Legrad-Ertiloš, 28. rujna 2014.
Svečano otvaranje završenih radova – Ertiloš, 18. prosinca 2014.